Mẫu hợp đồng mua bán đất nền dự án mới nhất

Hợp đồng mua bán là giấy tờ pháp lý quan trọng không thể thiếu được khi tiến hành các giao dịch mua bán đất nền dự án. Vậy mẫu hợp đồng mua bán đất nền dự án như thế nào, bao gồm những thông tin gì? Nam Nhà Đất sẽ mang đến cho nhà đầu tư mẫu hợp đồng tham khảo mới nhất trong bài viết sau.

Mẫu hợp đồng mua bán đất nền dự án mới nhất

Hợp đồng mua bán đất nền dự án là gì? 

Theo quy định trong Luật Đất đai, việc chuyển nhượng, mua bán đất nền dự án phải có hợp đồng được chứng nhận bởi các cơ quan thẩm quyền thì hợp đồng mới có hiệu lực. Hợp đồng là thỏa thuận giữa các bên về một việc gì đó, mà hai bên có quyền và nghĩa vụ ràng buộc với nhau, được cả hai bên đồng ý. 

Hợp đồng mua bán đất là văn bản quan trọng để hợp thức hóa việc mua bán giữa hai bên với nhau. Trong hợp đồng cần phải có những nội dung sau: 

Hợp đồng mua bán đất nền dự án

Mẫu hợp đồng mua bán đất nền dự án 

Dưới đây là mẫu hợp đồng mua bán đất nền dự án được soạn thảo theo đúng quy định của pháp luật, đầy đủ các điều khoản, quyền và nghĩa vụ giữa hai bên. Nhà đầu tư có thể tham khảo: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—o0o—

HỢP ĐỒNG PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

(Số: …./2022/HĐPPĐQ/VN-ĐXNT)

(V/v: Phân phối độc quyền và bán sản phẩm thuộc dự án “………”)

Hôm nay, ngày    tháng     năm 20.., tại văn phòng Công Ty….., chúng tôi gồm có:

BÊN A. CÔNG TY 

BÊN B. 

Sau khi bàn bạc, thảo luận hai bên đi đến thống nhất ký kết hợp đồng phân phối độc quyền các sản phẩm bất động sản thuộc dự án “……..” tại địa chỉ …… do bên A làm chủ đầu tư, với nội dung cụ thể sau:  

ĐIỀU 1: GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ TRONG HỢP ĐỒNG

ĐIỀU 2: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG PHÂN PHỐI

2.1. Bên A đồng ý giao và Bên B đồng ý nhận phân phối độc quyền dự án “ Đầu tư xây dựng khu đô thị A” do Bên A làm Chủ đầu tư. Danh sách các sản phẩm do Bên A cung cấp trước 5 ngày dự án mở bán chính thức và được thể hiện chi tiết tại Phụ lục hợp đồng số 1 đính kèm Hợp đồng này (sau đây gọi tắt là “Bảng hàng”).

2.2. Bên A giao cho Bên B chỉ tiêu phân phối bán các sản phẩm bất động sản của dự án và Bên B bằng trách nhiệm và chi phí của mình sẽ thực hiện chỉ tiêu được Bên A giao bán …. lô trong vòng ……. tháng kể từ ngày mở bán (dự kiến ngày tính chỉ tiêu bán hàng từ ngày …………. đến ngày ………..). Trong trường hợp dự án được lùi lại ngày mở bán thì số ngày tính chỉ tiêu được đẩy lùi tương ứng.

2.3. Bên A cung cấp cho bên B đầy đủ các văn bản về tư cách pháp nhân, hồ sơ pháp lý và tài liệu liên quan dự án sau khi ký Hợp đồng này.

2.4. Đơn giá bán của các Sản phẩm được Bên A cung cấp chi tiết theo Bảng hàng.

2.5. Bên B bằng trách nhiệm và chi phí của mình thực hiện cung cấp Dịch vụ cho Bên A như sau:

ĐIỀU 3: GIÁ BÁN SẢN PHẨM VÀ GIAO DỊCH THÀNH CÔNG

3.1. Mọi trường hợp điều chỉnh liên quan đến giá bán của bên A, Bên A cần gửi văn bản thông báo cho bên B 05 (năm) ngày làm việc trước ngày áp dụng thực hiện.

3.2. Việc phân phối bán lô đất được xem là “Phân phối Thành Công” khi các điều kiện sau được đáp ứng: (i) Khách hàng đã ký kết Hợp đồng với Bên A; (ii) Khách hàng đã thanh toán tiền đợt 1 theo quy định tại Hợp đồng với Bên A.

3.3. Khách hàng trong Hợp đồng này được định nghĩa như sau: Là các cá nhân/tổ chức thông qua dịch vụ của Bên B theo Hợp đồng này dẫn đến việc cá nhân/tổ chức đó ký kết Hợp đồng Lô đất với Bên A, không phụ thuộc vào quá khứ cá nhân/tổ chức đó đã có giao dịch với Bên A hay chưa, trong phạm vi số lô đất mà Bên A giao cho Bên B phân phối bán trong Bảng Hàng.

ĐIỀU 4: CÔNG TÁC PHÂN PHỐI SẢN PHẨM DỰ ÁN

4.1. Bên B tiến hành lập kế hoạch phân phối chi tiết sau khi Bên A cung cấp đầy đủ thông tin dự án và gửi Bên A thông qua trước khi triển khai thực hiện.

4.2. Bên B được toàn quyền chủ động tổ chức thực hiện và triển khai các hoạt động như: các hoạt động truyền thông quảng cáo trên các phương tiện truyền thông quảng cáo do bên B lựa chọn, cung cấp thông tin sản phẩm, giới thiệu sản phẩm tại các sàn, website, tạp chí của Bên B, tiếp xúc và tư vấn Khách hàng nhằm mục đích phân phối sản phẩm dự án với hiệu quả cao nhất.

4.3. Trong thời hạn thực hiện Hợp đồng, Bên A ủy quyền cho Bên B thu hộ khoản tiền đặt mua của Khách hàng là ….000.000 VNĐ (… triệu đồng)/01 lô đất giao dịch. Khách hàng có thể đặt mua khoản tiền thấp hơn ….000.000 đồng (… triệu đồng) nhưng tối thiểu phải là ….000.000 đồng (… triệu đồng). Trong vòng 24 giờ, khách hàng phải hoàn thành nộp đủ ….000.000 đồng (… triệu đồng) tiền đặt mua.

4.4. Định kỳ vào buổi chiều từ 17h đến 18h mỗi ngày trong toàn bộ thời gian bán hàng, Bên B phải báo cáo cho Bên A về số lượng khách hàng đã đặt mua (kể cả các khách hàng đặt thấp hơn … triệu) và gửi bản scan phiếu thu tiền đặt mua trong ngày hôm đó cho Bên A qua email. Trong vòng 36 giờ (không kể chủ nhật và các ngày nghỉ lễ theo luật định) kể từ thời điểm gửi báo cáo, Bên B có trách nhiệm nộp đầy đủ tiền Khách Hàng đặt mua vào tài khoản của Bên A.

4.5. Bộ phận kế toán của Bên A và bộ phận bán hàng của Bên B có trách nhiệm phối hợp với nhau để kiểm soát việc nộp tiền đặt mua đầy đủ và đúng hạn. Nếu (i) sau 36 giờ (không kể Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ theo luật định) mà Bên A chưa nhận được đủ số tiền khách hàng đặt mua mua lô đất nộp bởi Bên B hoặc (ii) Bên B thu tiền đặt mua của Khách hàng mà không thông báo cho Bên A thì Bên A không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ bất đồng, tranh chấp với khách hàng liên quan đến lô đất đó và các tổn thất, thiệt hại phát sinh do vi phạm của Bên B. Trong trường hợp đó, Bên B sẽ chịu trách nhiệm giải quyết các bất đồng, tranh chấp với khách hàng và chịu trách nhiệm bồi thường các thiệt hại phát sinh với khách hàng liên quan đến lô đất. 

4.6. Xử lý tiền đặt mua: Trong vòng 07 ngày (không kể Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ theo luật định) sau khi đặt mua, nếu Khách hàng hoàn tất ký kết Hợp đồng với Bên A thì tiền đặt mua sẽ được cấn trừ vào Đợt 1 thanh toán của Khách hàng, nếu Khách hàng không ký Hợp đồng với Bên A thì Khách hàng sẽ mất khoản đặt mua và mỗi bên được hưởng 50% số tiền đặt mua này.

4.7. Ngoài tiền đặt mua được bên A ủy quyền thu của Khách hàng theo quy định tại điều này, Bên B không được phép thu ngoài hoặc thu thêm bất kỳ khoản tiền nào từ khách hàng.

4.8. Bên A chỉ chịu trách nhiệm đối với khách hàng khi bên A nhận đủ ….000.000 (… triệu VNĐ) tiền đặt mua, trong trường hợp bên B đã xác nhận đặt mua và chuyển tiền đặt mua của khách hàng cho bên A mà bên A không bán sản phẩm đó thì bên A có nghĩa vụ trả lại số tiền khách hàng đã đặt mua và đền 100% số tiền đã nhận cho khách hàng của bên B.

ĐIỀU 5: PHÍ PHÂN PHỐI VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

5.1. Bên B được hưởng phí phân phối khi giao dịch thành công, khách hàng ký hợp đồng và thanh toán tiền đợt 1 với bên A, cụ thể như sau:

Phí phân phối = .…% tổng giá trị sản phẩm theo Đơn giá bán

Trong đó: Đơn giá bán là đơn giá do Bên A cung cấp và được ghi trong Hợp đồng ký giữa Khách hàng và Bên A.

Phí dịch vụ đã bao gồm thuế GTGT, Bên B có trách nhiệm xuất hóa đơn GTGT cho Bên A. Phí dịch vụ phân phối này đã bao gồm các chi phí quảng cáo bán hàng, PR về dự án trên các phương tiện truyền thông, in ấn công cụ, bán hàng, làm mới biển bảng, chi phí tổ chức các sự kiện bán hàng tại showroom hoặc dự án hoặc nhà mẫu (nếu có).

5.2. Thanh toán Phí Phân phối

ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

6.1. Cung cấp đầy đủ những văn bản về tư cách pháp nhân của Bên A, hồ sơ pháp lý của dự án, mẫu hợp đồng phân phối độc quyền dự án và những văn bản, tài liệu có liên quan khác của dự án đã được cơ quan chức năng phê duyệt và chịu toàn bộ trách nhiệm về tính hợp pháp, hợp lệ của các văn bản này. Cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết cho Bên B bao gồm: Danh sách chi tiết sản phẩm giao cho Bên B, vị trí địa lý, tình trạng pháp lý, tiến độ thi công, kết cấu kiến trúc, trang thiết bị hoàn thiện, dịch vụ tiện ích chung và những vấn đề khác liên quan dự án. Đảm bảo tính pháp lý của dự án, đảm bảo dự án đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được giao dịch và đảm bảo tính hợp pháp của các giao dịch.

6.2. Ký kết Hợp đồng với khách hàng của Bên B trong vòng 3 ngày kể từ ngày khách hàng thanh toán Đợt 1. Xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng và thực hiện các thủ tục pháp lý khác liên quan giữa Chủ đầu tư và khách hàng.

6.3. Chịu trách nhiệm lập và in ấn Hợp đồng với khách hàng, hướng dẫn khách hàng ký kết Hợp đồng và nộp tiền Đợt 1. Trực tiếp ký kết Hợp đồng với Khách hàng và chịu trách nhiệm về nội dung Hợp đồng mà Bên A cam kết với khách hàng. 

6.4. Thanh toán phí môi giới, thưởng đầy đủ và đúng hạn cho Bên B. Thanh toán cho Bên B 50% trên số tiền mà Khách hàng chấp thuận mất cọc.

6.5. Các chương trình mang tính chất khuyến mãi, chiết khấu, thưởng, giảm giá nào thuộc phạm vi dự án này dành cho khách hàng của bên A hoặc đối tác khác đều phải được áp dụng cho khách hàng của bên B.

6.6. Trong thời gian bên B bán hàng, bên A cam kết không bán bất kỳ lô đất nào thuộc dự án. Khi vi phạm khoản này, bên A cam kết chịu phạt với mức phạt bằng 100% tổng giá trị lô đất đó Bên A bán đó. Trừ trường hợp bên A có suất ngoại giao thì phải thông báo với bên B và được sự thống nhất đồng ý của bên B, số lượng suất ngoại giao không vượt quá …. lô đất.

6.7. Trong thời gian Hợp đồng này có hiệu lực, Bên A cam kết không ủy quyền, bán hoặc nhận góp vốn từ bất cứ tổ chức, cá nhân nào liên quan đến các Lô đất thuộc Dự án này đã giao cho Bên B phân phối, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

ĐIỀU 7: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

7.1. Bên B được quyền xây dựng chính sách bán hàng, được quyền quảng cáo, tiếp thị bán hàng và làm các thủ tục nhận tiền đặt mua từ khách hàng cho các sản phẩm lô đất và chịu trách nhiệm chuyển số tiền đặt mua vào tài khoản của Bên A.

7.2. Bên B được quyền bán hàng theo kế hoạch của Bên B kể từ ngày ký kết Hợp đồng này nhưng phải thông báo kế hoạch bán hàng cho Bên A được biết.

7.3. Trực tiếp hướng dẫn, thuyết minh, đưa khách hàng đến tham quan vị trí dự án. Cung cấp thông tin về dự án, thông tin về chủ đầu tư cho khách hàng của bên B.

7.4. Đảm bảo số lượng nhân viên bán hàng làm việc toàn thời gian để phục vụ cho công tác bán hàng.

7.5. Bên B tự chịu mọi chi phí quảng cáo, đi lại, giao dịch với Khách hàng để thực hiện công việc trong phạm vi dịch vụ quy định tại Hợp đồng phân phối độc quyền dự án này. Bên B có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với bộ phận Marketing, thiết kế của Bên A trong việc xây dựng, quảng bá các nội dung quảng cáo, tiếp thị, marketing, tài liệu bán hàng, giới thiệu dự án.

7.6. Bên B chịu trách nhiệm về sự tư vấn của mình với Khách hàng, không được tự ý hứa hẹn hay cam kết với khách hàng mà không có sự đồng ý của Bên A. Bên A không chịu trách nhiệm đối với những hứa hẹn hay những cam kết mà Bên B đưa ra với Khách Hàng, trừ những thông tin được Bên A cung cấp chính thức bằng văn bản.

7.7. Không được cung cấp bất kỳ thông tin sai lệch về Dự án, về các Sản phẩm cũng như những thông tin có khả năng gây ảnh hưởng uy tín và lợi ích của Bên A.

7.8. Tư vấn các phương án bán hàng, phương án giá, các hình thức truyền thông tiếp thị, quảng cáo cho dự án và cho thương hiệu của bên A.

7.9. Bên B có trách nhiệm xuất hóa đơn tài chính cho Bên A trên cơ sở phí phân phối nhận được từ Bên A theo Hợp đồng này.

7.10. Kể từ thời điểm ký kết Hợp đồng này và ngay cả khi hợp đồng này chấm dứt, Bên B và nhân viên của Bên B cam kết không phát hành ra ngoài thị trường dưới bất cứ hình thức nào thông tin không chính xác/sai lệch về sản phẩm, dự án, chủ đầu tư, chính sách bán hàng…so với quy định của Bên A. 

7.11. Bên B có trách nhiệm báo cáo tình hình bán hàng cho Bên A định kỳ hàng ngày, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin về số lượng Khách Hàng tiếp cận, đặt mua, ký hợp đồng.

7.12. Được nhận đầy đủ và đúng hạn phí phân phối từ bên A.

7.13. Thời gian phân phối quy định tại Hợp đồng này bên B phải đảm bảo đạt giao dịch thành công 60% lô đất được giao trong vòng ……. tháng kể từ ngày chính thức mở bán. Nếu bên B không thực hiện được thì bên A sẽ có quyền bán hoặc hợp tác với các đơn vị khác để phân phối độc quyền các sản phẩm của dự án này.

ĐIỀU 8: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG TRƯỚC THỜI HẠN CỦA HỢP ĐỒNG

Các bên có quyền kết thúc hợp đồng trước thời hạn nếu một trong các trường hợp sau xảy ra:

8.1. Bên A hoặc bên B không còn đủ khả năng thực hiện các công việc vì lý do bất khả kháng. Trong trường hợp này các bên có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng bằng cách gửi văn bản thông báo cho bên còn lại.

8.2. Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

8.3. Bên A có quyền chấm dứt hợp đồng trước thời hạn trong các trường hợp sau:

ĐIỀU 9: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

9.1. Hai Bên cùng thỏa thuận và cam kết thực hiện đúng và chính xác các điều khoản đã ký trong Hợp đồng này. Mọi thay đổi, bổ sung (nếu có) phải được lập thành văn bản có chữ ký đầy đủ của các bên.

9.2. Mọi tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng phân phối độc quyền này trước hết phải được giải quyết thông qua thương lượng và hoà giải trên tinh thần thiện chí và hợp tác giữa các bên. Trong trường hợp hoà giải không thành, vụ việc sẽ được đưa ra giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền tại Tp. Nha Trang theo quy định của Pháp luật Việt Nam.

9.3. Phán quyết của Tòa án sẽ là chung thẩm buộc các Bên có nghĩa vụ phải chấp hành. Toàn bộ án phí sẽ do Bên thua kiện chịu trách nhiệm thanh toán và bồi hoàn.

ĐIỀU 10: THỜI HẠN HỢP ĐỒNG PHÂN PHỐI

10.1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hai bên ký kết văn bản thanh lý hợp đồng hoặc hai bên có sự thống nhất khác. Chậm nhất 15 ngày trước khi Hợp đồng hết hạn, hai Bên thỏa thuận gia hạn hay thanh lý.

10.2. Trường hợp gia hạn, các điều khoản và điều kiện nêu trong Hợp đồng này sẽ tiếp tục có giá trị trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

ĐIỀU 11: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

11.1. Hợp đồng này là thỏa thuận có hiệu lực cao nhất giữa các bên. Trong quá trình thực hiện nếu có thỏa thuận khác thì phải được lập thành văn bản và được các Bên ký tên, đóng dấu đầy đủ.

11.2. Các Bên sẽ tuân thủ nghiêm túc và thực hiện đúng các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này. Trong trường hợp vi phạm Hợp đồng, Bên vi phạm phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Bên kia theo quy định của Pháp luật Việt Nam.

11.3. Trong trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng này bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc Tòa án có thẩm quyền tuyên bố vô hiệu thì: Các điều khoản khác của Hợp đồng này sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc tuyên bố vô hiệu đó và vẫn giữ nguyên hiệu lực và ràng buộc các Bên; Các Bên sẽ thỏa thuận và thay thế điều khoản mới có hiệu lực theo pháp luật Việt Nam và phù hợp để các lợi ích và quyền lợi của các Bên theo Hợp đồng này được bảo đảm.

11.4. Hợp đồng được lập thành 04 (bốn) bản gốc bằng Tiếng Việt, mỗi Bên giữ 02 (hai) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

11.5. Các phụ lục hợp đồng (nếu có) là một phần không thể tách rời của hợp đồng này.

11.6. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

Ngoài tham khảo mẫu hợp đồng mua bán đất nền dự án trên, nhà đầu tư có thể liên hệ với Nam Nhà Đất theo số hotline để được hỗ trợ tư vấn mua bán và chuẩn bị hợp đồng giao dịch. 

5/5 - (3 bình chọn)
nguyenhoainamperson
Sau nhiều năm “chinh chiến” trong ngành bất động sản, với tiêu chí mang lại nhiều lợi ích nhất cho Quý khách hàng. Nam Nhà Đất không ngừng học hỏi và cải thiện kỹ năng, đồng thời không ngại thay đổi nhằm bắt kịp xu thế thị trường để xứng đáng trở thành cái tên đứng trong top đầu tại lĩnh vực đầy cạnh tranh này.

Bài viết mới

0795 979 368