Điều khoản sử dụng

Xin mời bạn hãy đọc cẩn thận Điều khoản Thoả thuận này trước khi truy cập vào website Nam Nhà Đất. Việc sử dụng hoặc truy cập vào website Nam Nhà Đất sẽ được hiểu là sự chấp nhận và đồng ý ràng buộc vào Điều khoản Thoả thuận. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Điều khoản Thoả thuận này, xin hãy liên lạc với chúng tôi qua email.

Điều khoản Thoả thuận này được ký kết bởi và giữa Nam Nhà Đất với bất kỳ một cá nhân, công ty hoặc một thực thể nào khác, những người truy cập hoặc sử dụng website Nam Nhà Đất (được gọi chung là “Người sử dụng” hoặc “bạn”).

Nam Nhà Đất là một trang Web trên mạng Internet được thiết kế cho phép thông tin về hoặc liên quan đến lĩnh vực sức khỏe. Website Nam Nhà Đất chứa hoặc có thể chứa các thông tin, tin tức, các ý kiến, văn bản, đồ hoạ, các liên kết, sản phẩm nghệ thuật điện tử, hình ảnh động, âm thanh, video, phần mềm, tranh ảnh, âm nhạc, tiếng động và các nội dung, dữ liệu khác (gọi chung là “nội dung”) được định dạng, tổ chức và thu thập dưới nhiều hình thức khác nhau mà người sử dụng có thể truy cập tới được.

1. Quyền hạn và trách nhiệm của người sử dụng

1.1. Truy cập tới website Nam Nhà Đất

Bạn có trách nhiệm tự cung cấp tất cả phần cứng, phần mềm, số điện thoại hoặc các thiết bị liên lạc khác và/hoặc dịch vụ kết nối tới Internet và truy cập tới Nam Nhà Đất. đồng thời có trách nhiệm trả mọi khoản phí truy cập Internet, phí điện thoại hoặc các khoản phí khác phát sinh trong quá trình kết nối Internet và truy cập tới website Nam Nhà Đất.

1.2. Đạo đức người sử dụng

Bạn đồng ý chỉ truy cập và dùng website Nam Nhà Đất với các mục đích hợp pháp. Bạn có trách nhiệm về việc hiểu biết và tuân thủ mọi điều luật, các quy chế, quy tắc và các quy định gắn liền với:

(i) Việc bạn sử dụng website Nam Nhà Đất, kể cả vùng tương tác bất kỳ.

(ii) Việc sử dụng mạng hay dịnh vụ nào khác có kết nối tới website Nam Nhà Đất.

(iii) Phương tiện liên lạc mà nhờ đó, bạn nối môđem, máy tính hoặc các thiết bị khác của bạn tới website Nam Nhà Đất.

(iv) Truy cập tới website Nam Nhà Đất, bạn đồng ý bạn sẽ không:

2. Các quyền sở hữu trí tuệ

2.1. Bạn thừa nhận Nội dung trên website Nam Nhà Đất nói chung do Nam Nhà Đất, cộng tác viên cá nhân về nội dung (“Cộng tác viên”), người được cấp phép thứ ba, và/hoặc những người sử dụng khác cung cấp. Bạn thừa nhận website Nam Nhà Đất cho phép truy cập tới Nội dung được bảo vệ bản quyền, tên thương mại và các quyền sở hữu khác (kể cả quyền sở hữu trí tuệ) (“Quyền Sở hữu Trí tuệ”), và thừa nhận các quyền sở hữu trí tuệ đó là hợp lệ và được bảo vệ trên mọi phương tiện truyền thông hiện có và sau này, trừ những điểm nêu rõ ràng dưới đây, việc sử dụng nội dung của bạn sẽ được quản lý theo các luật bản quyền và các luật sở hữu trí tuệ hiện hành khác. Bạn thừa nhận website Nam Nhà Đất sở hữu bản quyền trong việc “xem và cảm nhận”, có nghĩa là lựa chọn, hợp tác, sắp xếp và trình bày nội dung đó.

2.2. Bạn không thể thay đổi, sao chép, mô phỏng, truyền, phân phối, công bố, tạo ra các sản phẩm phái sinh, hiển thị hoặc chuyển giao, hoặc khai thác nhằm mục đích thương mại bất kỳ phần nào của nội dung, toàn bộ hay từng phần, mặc dù bạn có thể: (i) tạo một số lượng hợp lý các bản sao dưới dạng số hoặc hình thức khác để phần cứng và phần mềm máy tính của bạn có thể truy cập và xem được nội dung, (ii) in một bản sao của từng đoạn nội dung, (iii) tạo và phân phối một số lượng hợp lý các bản sao nội dung, toàn bộ hay từng phần, ở dạng bản in hoặc bản điện tử để dùng nội bộ. Bất kỳ bản sao nội dung được phép nào cũng phải được tái tạo ở dạng không thể biến đổi được các thông tri bất kỳ chứa trong nội dung, chẳng hạn như tất cả các thông tri về Quyền Sở hữu Trí tuệ, và các nguồn thông tin ban đầu cho “website Nam Nhà Đất” và địa chỉ mạng (URL) của nó. Bạn thừa nhận, website Nam Nhà Đất, các cộng tác viên, và/hoặc những người sử dụng vẫn là những người chủ sở hữu của nội dung và rằng, bạn sẽ không có bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ nào qua việc tải xuống hoặc in nội dung.

Nội dung do Người sử dụng cung cấp.

Bạn chỉ có thể tải lên vùng tương tác bất kỳ hoặc truyền, gửi, công bố, mô phỏng hoặc phân phối trên hoặc thông qua website Nam Nhà Đất phần nội dung, không phụ thuộc vào bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ nào, hoặc nội dung mà người giữ Quyền Sở hữu Trí tuệ có sự ủy quyền rõ ràng về việc phân tán trên Internet và trên website Nam Nhà Đất mà không có hạn chế gì. Mọi nội dung được đưa ra với sự đồng ý của người sở hữu bản quyền không phải là bạn phải kèm theo câu như “do [tên người chủ sở hữu] sở hữu bản quyền; được dùng theo ủy quyền”. Với việc đưa nội dung lên vùng tương tác bất kỳ, bạn tự động chấp nhận và/hoặc cam đoan rằng, chủ sở hữu của nội dung đó , hoặc là bạn, hoặc là nhóm thứ ba, đã cho website Nam Nhà Đất quyền và giấy phép không phải trả tiền bản quyền, lâu dài, không thay đổi, không loại trừ, không hạn chế để sử dụng, mô phỏng, thay đổi, sửa lại, công bố, dịch thuật, tạo các sản phẩm phái sinh, cấp phép con, phân phối, thực hiện và hiển thị nội dung đó, toàn phần hay từng phần, khắp thế giới và/hoặc kết hợp nó với các công việc khác ở dạng bất kỳ, qua các phương tiện truyền thông hoặc công nghệ hiện tại hay sẽ phát triển sau này theo điều khoản đầy đủ của Quyền Sở hữu Trí tuệ bất kỳ trong nội dung đó. Bạn cũng cho phép website Nam Nhà Đất cấp giấy phép con cho bên thứ ba quyền không hạn chế để thực hiện bất kỳ quyền nào ở trên với nội dung đó. Bạn cũng cho phép người dùng truy cập, xem, lưu và mô phỏng lại nội dung để sử dụng riêng. Bạn cũng cho phép website Nam Nhà Đất dùng tên và logo công ty vì các mục đích tiếp

3. Các vùng tương tác

Bạn thừa nhận, website Nam Nhà Đất có thể chứa các vùng tương tác khác nhau. Những vùng tương tác này cho phép phản hồi tới website Nam Nhà Đất và tương tác thời gian thực giữa những người sử dụng. Bạn cũng hiểu rằng, website Nam Nhà Đất không kiểm soát các thông báo, thông tin hoặc các tập tin được phân phối tới các vùng tương tác như vậy và rằng, website Nam Nhà Đất có thể cho bạn và những người sử dụng khác khả năng tạo và quản lý một vùng tương tác.

Tuy nhiên, website Nam Nhà Đất, công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, cũng như các giám đốc, nhân viên, những người làm thuê và các đại lý tương ứng không chịu trách nhiệm về nội dung trong vùng tương tác bất kỳ. Việc sử dụng và quản lý một vùng tương tác của bạn sẽ bị chi phối bởi Điều khoản Thoả thuận này và các quy tắc bổ sung bất kỳ, hoặc bởi các thủ tục hoạt động của vùng tương tác bất kỳ do bạn hay người sử dụng khác thiết lập. Bạn công nhận rằng, website Nam Nhà Đất không thể và không có ý định sàng lọc các thông tin trước. Ngoài ra, vì website Nam Nhà Đất khuyến khích liên lạc mở và không thiên vị trong các vùng tương tác nên website Nam Nhà Đất không thể xác định trước mức độ chính xác hoặc sự phù hợp đối với Điều khoản Thoả thuận này về nội dung bất kỳ được chuyển đi trong vùng tương tác.

Website Nam Nhà Đất không chịu trách nhiệm với việc sàng lọc, lập chính sách, hiệu chỉnh, duyệt hoặc giám sát nội dung bất kỳ trong một vùng tương tác. Mặc dù vậy, bạn cũng đồng ý rằng website Nam Nhà Đất có quyền giám sát mọi vùng tương tác, đôi lúc để lộ thông tin nào đó nếu cần thiết theo yêu cầu luật pháp, hoặc yêu cầu khác của chính phủ đối với hoạt động của vùng tương tác, hoặc để tự bảo vệ mình hay những người sử dụng khác. Nếu được thông báo nội dung dẫn ra không phù hợp với bản Thỏa thuận này, website Nam Nhà Đất có thể thận trọng điều tra và xác định để loại bỏ, hoặc yêu cầu người sử dụng bỏ nội dung đó. Website Nam Nhà Đất giữ quyền cấm các hành động, truyền đạt tin tức hoặc nội dung trong phạm vi vùng tương tác, hoặc soạn thảo, từ chối gửi, hoặc loại bỏ nội dung bất kỳ, toàn thể hay từng phần mà với đặc quyền của mình, chúng tôi cho rằng:

4. Chấm dứt

Quyền duy nhất của bạn khi không thỏa mãn với mọi chính sách, nguyên tắc chỉ đạo hay hành động thực tiễn của website Nam Nhà Đất trong điều hành Nam Nhà Đất, hoặc mọi thay đổi về nội dung là dừng sự truy cập tới website Nam Nhà Đất. Website Nam Nhà Đất có thể chấm dứt hoặc tạm thời ngưng sự truy cập của bạn đến tất cả hay phần bất kỳ của website Nam Nhà Đất mà không thông báo với các hành động khi Nam Nhà Đất tin là vi phạm Điều khoản Thỏa thuận này hoặc vi phạm mọi chính sách hay nguyên tắc chỉ đạo mà website Nam Nhà Đất đã đưa ra, hoặc với các hành động khác mà Nam Nhà Đất tin là có hại đến website Nam Nhà Đất và những người sử dụng khác.

Website Nam Nhà Đất với đặc quyền riêng có thể đình chỉ sự hoạt động của nó và chấm dứt Điều khoản Thỏa thuận này mà không thông báo vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do nào theo đặc quyền của mình. Trong trường hợp chấm dứt, bạn không còn được phép truy cập đến website Nam Nhà Đất nữa, kể cả các vùng tương tác và các hạn chế của bạn về nội dung đươc tải xuống từ Nam Nhà Đất, cũng như những từ chối về quyền lợi và các giới hạn về các trách nhiệm pháp lý được nêu ra trong thỏa thuận này, vẫn còn giá trị.

5. Các liên kết; các từ chối các cam kết; các giới hạn về trách nhiệm pháp lý

Các liên kết

Bạn hiểu rằng trừ phần nội dung, các sản phẩm và dịch vụ có trên Nam Nhà Đất, công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, cũng như các giám đốc, nhân viên, người làm công và các đại lý tương ứng kiểm soát, cung cấp không chịu trách nhiệm với nội dung, hàng hóa hoặc các dịch vụ của các sites khác trên Internet được kết nối tới hoặc từ website Nam Nhà Đất. Tất cả nội dung, hàng hóa và các dịch vụ đó đều có thể truy cập được trên Internet bởi bên thứ ba độc lập và không phải là một phần của website Nam Nhà Đất hoặc được kiểm soát bởi Nam Nhà Đất. Website Nam Nhà Đất không xác nhận và cũng không chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính đầy đủ, tính hữu dụng, chất lượng và tính sẵn sàng của mọi nội dung, hàng hóa hay các dịch vụ có trên các site được kết nối tới hoặc từ website Nam Nhà Đất mà đó là trách nhiệm duy nhất của bên thứ ba độc lập đó, và do vậy việc sử dụng của bạn là sự mạo hiểm riêng của bạn.

Website Nam Nhà Đất, công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, hoặc các giám đốc, nhân viên, người làm công và các đại lý tương ứng không chịu trách nhiệm pháp lý, trực tiếp hay gián tiếp, với mọi mất mát hay thiệt hại gây ra bởi hoặc bị cho là gây ra bởi việc sử dụng hoặc sự tin cậy của bạn vào mọi nội dung, hàng hóa hoặc các dịch vụ có trên site bất kỳ được kết nối đến hoặc từ website Nam Nhà Đất, hoặc do bạn không thể truy cập lên Internet hay site bất kỳ kết nối đến hoặc từ website Nam Nhà Đất.

Từ chối các bảo đảm

Xin hãy dùng sự suy xét tốt nhất của bạn trong việc đánh giá tất cả các thông tin hoặc các ý kiến được trình bày trên website Nam Nhà Đất. chính sách của website Nam Nhà Đất không xác nhận hay phản đối mọi ý kiến do người sử dụng bày tỏ, hoặc nội dung do người sử dụng, cộng tác viên hoặc nhóm độc lập khác cung cấp. bạn đồng ý rõ ràng rằng việc sử dụng website Nam Nhà Đất là sự mạo hiểm của riêng bạn. website Nam Nhà Đất, và công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, hoặc các giám đốc, nhân viên, những người làm thuê, các đại lý, các cộng tác viên, hội viên, người cấp phép hoặc các nhà cung cấp khác cung cấp nội dung, dữ liệu, thông tin hoặc các dịch vụ không bảo đảm rằng, website Nam Nhà Đất hoặc mọi site internet được kết nối đến hoặc từ website Nam Nhà Đất sẽ không bị ngắt quãng hoặc bị sai sót, rằng các nhược điểm sẽ được sửa chữa, hoặc website này, kể cả các vùng tương tác hoặc máy chủ tạo ra nó không bị nhiễm virus hay các thành phần gây hại khác.

Và chúng tôi cũng không bảo đảm về các kết quả nhận được từ việc sử dụng website Nam Nhà Đất hoặc về tính đúng lúc, tính trình tự, tính chính xác, sự ủy quyền, tính đầy đủ, tính hữu dụng, tính bất khả xâm phạm, tính tin cậy, tính sẵn sàng hoặc tính chắc chắn của mọi nội dung, thông tin, dịch vụ hoặc giao dịch được cung cấp qua website Nam Nhà Đất hoặc mọi site được kết nối đến hoặc từ website Nam Nhà Đất. Website Nam Nhà Đất được cung cấp trên cơ sở “với tư cách là”, “nếu có” mà không có bất kỳ đảm bảo theo hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không hạn chế, các vấn đề có tính thương mại hay phù hợp cho một mục đích cụ thể.

Giới hạn về trách nhiệm pháp lý

Trong bất kỳ trường hợp nào, website Nam Nhà Đất, công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, hoặc các giám đốc, nhân viên, những người làm thuê, các đại lý, các cộng tác viên, hoặc những người cấp phép không chịu trách nhiệm pháp lý với mọi thiệt hại ngẫu nhiên, đặc biệt hay đương nhiên theo hoặc nảy sinh từ bản thỏa thuận này, website Nam Nhà Đất hoặc mọi site internet được kết nối đến hoặc từ website Nam Nhà Đất, vì lý do vi phạm hợp đồng, ứng xử sai lầm, sơ xuất hoặc bất kỳ nguyên nhân hành động khác nào, bao gồm nhưng không hạn chế mọi nghĩa vụ pháp lý cho mọi thiệt hại gây bởi hoặc cho là gây bởi mọi thiếu sót trong thực hiện, lỗi bỏ sót, gián đoạn, sự đột biến/hỏng hóc/nhiễu điện, việc xóa, chậm trễ trong hoạt động hoặc chuyển tải, vi rút máy tính, hỏng đường liên lạc, hỏng thiết bị, lỗi phần mềm, vi phạm, truy cập trái phép, hoặc trộm cắp, phá hoại, thay thế, hoặc sử dụng các bản ghi

Trong bất kỳ trường hợp nào, website Nam Nhà Đất, công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, hoặc các giám đốc, nhân viên, những người làm thuê, các đại lý, các cộng tác viên hoặc những người cấp phép không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn hoặc mọi nhóm thứ ba khác về mội quyết định đã ra hoặc hành động mà bạn thực hiện vì tin vào nội dung chứa trong website Nam Nhà Đất hoặc nội dung chứa đựng trong phạm vi mọi site internet được kết nối với hoặc từ website Nam Nhà Đất. Nội dung trong phạm vi website Nam Nhà Đất và nội dung trong phạm vi các site internet được kết nối đến hoặc từ website Nam Nhà Đất có thể có lỗi kỹ thuật, các lỗi không chính xác khác, hoặc các lỗi in. các thay đổi được bổ sung định kỳ vào nội dung trong đây, những thay đổi này sẽ được cập nhật trong các phiên bản mới của website Nam Nhà Đất và đặc biệt được bao hàm trong bản thoả thuận này. Website Nam Nhà Đất và các cộng tác viên có thể có những cải tiến và/hoặc các thay đổi về nội dung vào bất kỳ lúc nào.

Bạn đồng ý và thừa nhận rõ ràng rằng, website Nam Nhà Đất không chịu trách nhiệm pháp lý với mọi hành vi nói xấu, tấn công, không trung thực hoặc các hành vi bất hợp pháp khác của người sử dụng bất kỳ. nếu bạn không bằng lòng với bất kỳ nội dung nào của website Nam Nhà Đất, hoặc với giao kèo truy cập của website Nam Nhà Đất, toàn bộ hay từng phần, thì biện pháp duy nhất của bạn là thôi không sử dụng website Nam Nhà Đất nữa.

6. Bồi thường

Bạn đồng ý trả tiền và miễn cho website Nam Nhà Đất, công ty mẹ và các chi nhánh, các giám đốc, nhân viên, những người làm công và các đại lý tương ứng tất cả các trách nhiệm pháp lý, các quyền được đòi hỏi và các phí tổn, kể cả các phí hợp lý cho luật sư, nảy sinh từ sự vi phạm Điều khoản Thỏa thuận này, từ chính sách bất kỳ khác, từ việc sử dụng hay truy cập của bạn tới website Nam Nhà Đất hoặc site internet đựơc kết nối đến hoặc từ website Nam Nhà Đất, hoặc về việc truyền nội dung bất kỳ trên website Nam Nhà Đất.

7. Các vấn đề khác

Điều khoản Thoả thuận này bao gồm toàn bộ sự thoả thuận giữa website Nam Nhà Đất và bạn, và thay thế mọi thoả thuận trước đây về chủ đề này. Website Nam Nhà Đất có thể xét lại Điều khoản Thoả thuận này hoặc mọi chính sách khác vào bất cứ lúc nào và đôi khi, sự xem xét lại này sẽ có hiệu lực trong 2 ngày nhờ gửi thông báo về sự xem xét lại đó ở nơi dễ thấy trên website Nam Nhà Đất. Bạn đồng ý xem xét lại Điều khoản Thoả thuận này định kỳ để hiểu về những điều đã được sửa lại đó. Nếu bạn không chấp nhận các sửa đổi này, bạn phải thôi truy cập tới website Nam Nhà Đất. Sự tiếp tục truy cập của bạn và việc sử dụng website Nam Nhà Đất sau thông báo về mọi sửa đổi như vậy sẽ được coi chắc chắn là sự chấp nhận tất cả các sửa đổi như vậy. Các điều khoản của các mục 1.2, 2.1, 2.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6 và 7 sẽ vẫn còn lại sau sự chấm dứt hoặc kết thúc Điều khoản Thoả thuận này. Nếu điều khoản bất kỳ của Điều khoản Thoả thuận này hoặc của mọi chính sách khác không có căn cứ hoặc không thể thực hiện được, thì phần nội dung đó cần được hiểu, theo luật hiện hành gần nhất có thể để phản ánh mục đích ban đầu của các bên và các phần còn lại sẽ tiếp tục có đầy đủ hiệu lực.

Việc website Nam Nhà Đất không thể đòi hỏi hoặc buộc thực hiện chặt chẽ mọi điều khoản của Điều khoản Thoả thuận này sẽ không được coi là sự khước từ điều khoản hay quyền bất kỳ. Điều khoản Thoả thuận này sẽ được quản lý theo các luật của địa phương sở tại của website Nam Nhà Đất trừ phi có sự mâu thuẫn các quy tắc của các luật, và bạn và website Nam Nhà Đất đều phải phục tùng quyền thực thi pháp lý duy nhất của toà án địa phương đó. Điều khoản Thoả thuận này là dành riêng cho bạn và bạn không thể chuyển các quyền của bạn, hoặc nghĩa vụ cho bất kỳ ai. Tất cả các logo, tên chi nhánh, các sản phẩm, tên thương mại hay các nhãn hiệu dịch vụ xuất hiện ở đây có thể là các tên thương mại hay các nhãn dịch vụ của các chủ sở hữu tương ứng của chúng. Các tham chiếu đến tên thương mại bất kỳ, nhãn hiệu dịch vụ và các liên kết đến hoặc từ website Nam Nhà Đất đều được thực hiện chặt chẽ để làm rõ và nhận dạng và không cấu thành sự chứng thực của website Nam Nhà Đất về các sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin do người chủ sở hữu của tên thương mại, nhãn dịch vụ, hoặc liên kết, đề nghị hoặc sự chứng thực của website Nam Nhà Đất đối với người sở hữu các sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin do người chủ sở hữu của tên thương mại, nhãn dịch vụ, hoặc liên kết đó.

Đánh giá bài viết
0795 979 368